Wycena lasu

wycena lasu kraków

Wycena lasu w rzeczywistości polega na oszacowaniu wartości rynkowej lub odtworzeniowej dla nieruchomości leśnej. Definicja lasu, która jest wykorzystywana w procesie wyceny znajduje się w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r..

Zgodnie z informacjami w niej zawartymi lasem nazywamy grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 10 ha, pokryty roślinnością leśną, przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody, wchodzący w skład parku narodowego, wpisany do rejestry zabytków, lub grunt związany z gospodarką  leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Na wartość nieruchomości leśnej wpływa szereg cech, które różnią się dla gruntów zabudowanych i niezabudowanych. W przypadku gruntów niezabudowanych ważne są:

  • lokalizacja i położenie nieruchomości,
  • cechy taksacyjne drzewostanu,
  • typ siedliska leśnego,
  • jakość drogi dojazdowej,
  • stan infrastruktury urządzeń wykorzystywanych w gospodarce leśnej,
  • występowanie zagrożeń
    (szkodniki, zanieczyszczenia, stopień degradacji środowiska),
  • rekreacyjne walory nieruchomości.

Wartość nieruchomości  określa się podejściem porównawczym, podejściem dochodowym lub podejściem mieszanym. Wśród sposobów określenia wartości gruntu stosuje się podejściem porównawcze lub (w przypadki braku transakcji) metodę wskaźników szacunkowych gruntu.  Drzewostan określa się natomiast według wartości drewna lub według kosztów zalesienia i pielęgnacji. Podczas szacowania wartości rynkowej lasu na podstawie rynkowych cen zbytu drewna wykorzystuje się technikę szacunku brakarskiego lub technikę wskaźnikową.

Przykładowym celem wyceny lasu może być chęć kupna-sprzedaży nieruchomości leśnej na rzecz Lasów Państwowych lub gminy lub wycena na potrzeby ustalenia służebności przesyłu.

Oferujemy wycenę lasu w Kraków i okolice (Kryspinów, Wieliczka, Zabierzów, Skawina).
Jurczak: Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości – Kraków i okolice